ผู้บริหาร

นายทวี มะทะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อโรงเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2012
ปรับปรุง 11/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 188392
Page Views 199613
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา ปัญญาไวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0884086261
อีเมล์ : suchadachada@hotmail.com
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2555,21:17  อ่าน 6917 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

                            ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้ศึกษา               นางสุชาดา  ปัญญาไวย. 

ปีการศึกษา            2552

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในปีการศึกษา 2552  ของโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  จำนวน 28  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาด้านทักษะการอ่าน  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  dependent ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้

                   1.  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.19/83.10 ซึ่งมีประสิทธิภาพ   สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80   เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 

                   2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านในแต่ละเรื่องพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้ง 10 เรื่อง

                             3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2555,21:17   อ่าน 6917 ครั้ง
โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เลขที่ ๒๖๓ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  Tel ๐๕๔-๖๔๕๑๔๗
นายทวี  มะทะ  ผู้ดูแลเว็บไซต์  thawimata@hotmail.com