หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางนงลักษณ์ ช้างสาร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)    จ.นนทบุรี
นางกาญจนหทัย ปราโมทย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นางสาวศิริประภา ไขประภาย
ตำหแน่ง : บุคลากรคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองขาม    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร้อยตรี วรัท สมวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นายนเรศ วงค์สถาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวอริญรดา แก้วคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,003,522 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,927,568 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,663,448 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,645,596 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,347,504 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,178,803 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,051,996 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,961,361 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,951,552 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,691,764 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,686,091 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,629,615 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,619,083 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,588,732 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,568,266 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,457,709 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
รับการนิเทศ ติดตาม จากสพม.39
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 60)
กิจกรรมทดสอบ “ วิชาหัวหน้าคนครัว”
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 60)
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 60)
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 39 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 60)
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 60)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
( จำนวน 71 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกำหนดสอบปลายปี ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 20 ก.พ. 60
กำหนดสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร | 20 ก.พ. 60
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
ประกาศประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดสุขกร | 20 ก.พ. 60
พรรณางานวิชาการ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบฟอร์มย้าย
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มส
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
คำร้องขอวุฒิกรณีจบการศึกษาแล้ว
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แนวปฎิบัติวิชาการ การวัดผลและประเมินผล
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
สรุปรายงานศึกษาแหล่งเรียนรู้ E- learning Zone ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
โดย : นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง อาหารพื้นเมืองภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
โดย : นางสาวปาณิภา สินสิริคุณากร
ร.ร.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)    จ.ภูเก็ต
ผลงาน
โดย : นางสาวมะลิ พรมพิทักษ์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
สรุปรายงานศึกษาแหล่งเรียนรู้ E-learning Zone ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
โดย : นางสาวสุมารินทร์ จนใจ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางกัลยา สุประการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมนิทรรศการ \
โดย :
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โดย : รองชนะเลิศ 12 ปี ชาย
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
ชนะเลิศ เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โดย : เปตอง 12 ปี หญิง
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
เหรียญเงินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่1-3
โดย : เด็กหญิงภัทร์วดี อาจคำไพร
ร.ร.ตวงพรวิทยา    จ.ปทุมธานี
เหรียญทองการแข่งขัน Story Telling ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
โดย : เด็กชายปัณณวิชญ์ พูลประสาต
ร.ร.ตวงพรวิทยา    จ.ปทุมธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th